Програма за финансиска поддршка во земјоделството

  • Програма
  • Обрасци
  • Упатства за корисници

Програма за изменување и дополнување на програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година


Одлука за утврдување на дополнителна помош за исплата на загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани


Програма за изменување и дополнување на програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година


Програма за дополнување на програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година


Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2018 година


Програма за дополнување на програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година


Уредба за изменување и дополнување на уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата,максималните износи и начинот на директните плаќања за 2018 година


Програма за дополнување на програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година


Програма за изменување на програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година


Уредба за изменување на уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата,максималните износи и начинот на директните плаќања за 2018 година


Програма за дополнување на програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година


Уредба за изменување и дополнување на уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата,максималните износи и начинот на директните плаќања за 2018 година


Програма за дополнување на програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година


Уредба за изменување и дополнување на уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата,максималните износи и начинот на директните плаќања за 2018 година


Програма за изменување и дополнување на програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година


Уредба за изменување и дополнување на уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата,максималните износи и начинот на директните плаќања за 2018 година


Програма за изменување на програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година


Уредба за дополнување на уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата,максималните износи и начинот на директните плаќања за 2018 година


Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година (Службен весник бр. 100 од 2018 година)


Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година (Службен весник бр. 62 од 2018 година)


Уредба за изменување и дополнување на уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средства,максималните износи и начинот на директните плаќања за 2018 година


Уредба за изменување и дополнување на уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средства,максималните износи и начинот на директните плаќања за 2018 година


Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година


Уредба за поблиските критериуми за директни плаќања,корисници на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2018 година


БАРАЊЕ за подмерка 1.4-а оризова арпа


Потврда за откупена оризова арпа


Потврда за откупени домати во период од 27 јуни до 15 јули 2018


Потврда за откупено грозје за подмерка 1.12а


Потврда за откупено јаболко за подмерка 1.10а


Преглед на откупени количини сливи за подмерка 1.21


Преглед на откупени количини пченица за подмерка 1.20


Потврда за произведени сливи за потребите на сопствен преработувачки капацитет 1.10-1


БАРАЊЕ за подмерка 1.21 - откупувачи на сливи


БАРАЊЕ за подмерка 1.20 - откупувачи на пченица


БАРАЊЕ за мерка 9


БАРАЊЕ за мерка 3


БАРАЊЕ за мерка 215


БАРАЊЕ за подмерка 1.2


БАРАЊЕ за подмерка 1.19


БАРАЊЕ за подмерка 2.3


БАРАЊЕ за подмерка 2.15


БАРАЊЕ за подмерки 1.7 и 1.10


ЕДИНСТВЕНО БАРАЊЕ 2018


Изјава за реконструиран лозов насад


Изјава за реконструиран овошен насад


Потврда за бројна состојба на маторици


Потврда за заклана живина во кланичен капацитет


Потврда за заклани говеда во кланичен капацитет


Потврда за заклани гоеници во кланичен капацитет


Потврда за извршено вештачко осеменување на говеда


Потврда за откупени градинарски култури


Потврда за откупени поледелски култури (подмерка 1.2)


Потврда за откупено овошје