Програма за финансиска поддршка во земјоделството

  • Програма
  • Обрасци
  • Декларирани податоци

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2023 ГОДИНА (Службен весник на РСМ, бр. 287 од 29.12.2023 година)


ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2023 ГОДИНА (Службен весник на РСМ, бр. 276 од 22.12.2023 година)


УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2023 ГОДИНА (Службен весник на РСМ, бр. 276 од 22.12.2023 година)


Пречистен текст - Уредба за изменување и дополнување на уредбата за постапката за доделување на финансиска поддршка за складирање на земјоделски производи


ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2023 ГОДИНА (Службен весник на РСМ, бр. 248 од 24.11.2023 година)


УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2023 ГОДИНА (Службен весник на РСМ, бр. 248 од 24.11.2023 година)


ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2023 ГОДИНА (Службен весник на РСМ, бр. 164 од 1.8.2023 година)


УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2023 ГОДИНА (Службен весник на РСМ, бр. 149 од 13.7.2023 година)


УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2023 ГОДИНА (Службен весник на РСМ, бр. 138 од 29.6.2023 година)


УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2023 ГОДИНА (Службен весник на РСМ, бр. 110 од 29.5.2023 година)


УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2023 ГОДИНА (Службен весник на РСМ, бр. 42 од 27.2.2023 година)


УРЕДБА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2023 ГОДИНА (Службен весник на РСМ, бр. 30 од 9.2.2023 година)


БАРАЊЕ за подмерки 1.3, 1.5, 1.7, 1.9, 1.10, 1.13 и 2.20, 2023


Форма за доставување на податоци од страна на складиштарите, мерка 7, 2023


Барање за мерка 7 – финансиска поддршка за складирање на пченица и јачмен од домашно производство од род 2023 година


Потврда за примена и ускладиштена количина на пченица и јачмен (мерка 7)


Потврда за откупени поледелски култури (јачмен, пченица, подмерка 1.3.)


Потврда за откупени поледелски култури (сончоглед, маслодајна репка и афион, подмерка 1.3.)


Потврда за откупени градинарски култури (подмерка 1.7.)


Потврда за откупено овошје (подмерка 1.10.)


Барање за подмерка 2.15, 2.16 и 2.17- втора фаза 2023


Потврда за заклани бројлери во кланичен капацитет - 2 фаза (подмерка 2.15.)


Потврда за заклани амортизирани неселики во кланичен капацитет - 2 фаза (подмерка 2.16.)


Потврда за откупена јаболка (подмерка 1.11.)


БАРАЊЕ за подмерка 1.18, 2023


Потврда за бројна состојба на маторици (подмерка 2.13.)


Потврда за заклани амортизирани неселики во кланичен капацитет - 1 фаза (подмерка 2.16.)


Потврда за заклани бројлери во кланичен капацитет 1 фаза (подмерка 2.15.)


Потврда за заклани говеда во кланичен капацитет (подмерка 2.5.)


Потврда за заклани гоеници во кланичен капацитет (подмерка 2.14.)


ПОТВРДА за извршено вештачко осеменување на говеда со примена на полово преддефинирано семе (sex semen) (подмерка 2.7А.)


Потврда за извршено вештачко осеменување на говеда со стандардно семе (подмерка 2.7.)


Потврда за откупен мед (подмерка 2.18.)