Мисија и визија

Визија на АФПЗРР

Унапредување на земјоделството и руралната средина за поголема перспектива во сите краишта од Република Северна Македонија.

Мисија на АФПЗРР

Финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој преку имплементација на Програмите за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој преку мерките кои ги опфаќаат секторите во земјоделството и руралниот развој во Република Северна Македонија.