За АФПЗРР

На 11 Јуни 2007 година, Собранието на Република Македонија го усвои Законот за основање Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, со цел поуспешна реализација на мерките на земјоделската политика и политиката на руралниот развој во Република Македонија. Со тоа се овозможува ефикасно управување со финансиските средства како од Буџетот на Република Македонија, така и со средствата од претпристапната помош на Европската Унија наменети за руралниот развој.


Надлежности  на Агенцијата:
 • извршување на мерките за директните плаќања во земјоделството;
 • интервенции на пазарот на земјоделски производи;
 • имплементација на производните квоти;
 • извршување на мерките за рурален развој;
 • реализација на средствата од претпристапната помош на Европската унија за рурален развој;
 • спроведување на мерките на државна помош во земјоделството;
 
Работи на Агенцијата:
 • прием, евиденција и обработка на барања за финансиска поддршка;
 • одобрување на исплата на средства;
 • организирање на финансиски и сметководствени работи;
 • внатрешна ревизија;
 • организирање, спроведување и координирање на административните и технички контроли и контролите на лице место;
 • прибирање и обработка на податоци;
 • водење бази на податоци и регистри;
 • подготовка на извештаи и анализи;
   
За вршење на работите Агенцијата ги спроведува следните постапки:
 • објавување на огласи и критериуми за доделување на финансиска поддршка;
 • одобрување на финансиски средства во согласност со критериумите;
 • склучување на договори за финансиска поддршка со корисниците;
 • вршење на исплати;
 • вршење на контрола на терен пред и по одобрување на барањето;
 • одобрување на прифатливи финансиските расходи на барателите пред исплата на финансиските средства
 • следење на реализацијата на проектот;
 • водење на постапки против корисници кои ги искористиле финансиските средства спротивно на договорот;