Lajmet

THIRRJE PUBLIKE nr. 01/2023 për paraqitjen e kërkesave për shfrytëzimin e fondeve në masën 3 “Investime në asete bazë për përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore dhe të peshkut” nga Programi IPARD 2014-2020.

04.08.2023

  Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillimin rural   Në bazë të nenit 9 paragrafi 1 pika b nga Ligji për ratifikimin e marrëveshjes sektoriale mes Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Komisionit Evropian për vendosjen e d...