Legjislacioni kombëtar

  • Kodi i nëpunësve administrativë
  • Ligji i Themelimit të AMFBZhR-së
  • Ligji i Bujqësisë dhe i Zhvillimit Rural
  • Ligji i Procedurës së Përgjithshme Administrative

Ligji për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 49/2010)


Ligji për Plotësimin e Ligjit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, Nr. 53/2011)


Ligji për Ndryshimet dhe Plotësimet në Ligjin për Bujqësi dhe Zhvillim Rural (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, Nr. 126/2012)


LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIM LIGJIN PËR BUJQËSINË DHE ZHVILLIMIN RURAL (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 15/2013)


Ligji për Plotësimin e Ligjit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 69/2013)


LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIM LIGJIN PËR BUJQËSIN DHE ZHVILLIMIN RURAL (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 106/2013)


Ligji për Plotësimin e Ligjit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, Nr. 177/2014)


Ligji për Ndryshimet dhe Plotësimet në Ligjin për Bujqësi dhe Zhvillim Rural (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, Nr. 25/2015)


Ligji për Ndryshimet në Ligjin për Bujqësi dhe Zhvillim Rural (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonis, nr. 73/2015)


Ligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, Nr. 83/2015)


Ligji për Ndryshimet dhe Plotësimet në Ligjin për Bujqësi dhe Zhvillim Rural (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 154/2015)


LIGJ PËR PLOTËSIM LIGJIN PËR BUJQËSINË DHE ZHVILLIMIN RURAL (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 11/2016)


Ligji për Ndryshimet dhe Plotësimet në Ligjin për Bujqësi dhe Zhvillim Rural (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 53/2016)


Ligji për Ndryshimet dhe Plotësimet në Ligjin për Bujqësi dhe Zhvillim Rural (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 120/2016)


Ligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 163/2016)


Ligji për Plotësimin e Ligjit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë Nr. 74/2017)


Ligji për Plotësimin e Ligjit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 83/2018)


Ligji për ndryshimin e Ligjit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonis, nr. 27/2019)


Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural (Gazeta Zyrtare e RSM, nr. 152/2019)


LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIM LIGJIN PËR BUJQËSIN DHE ZHVILLIMIN RURAL (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 244/2019)


LIGJ PËR PLOTËSIM LIGJIN PËR BUJQËSIN DHE ZHVILLIMIN RURAL (Gazeta Zyrtare e RSM, Nr. 275/2019)


LIGJ PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR BUJQËSIN DHE ZHVILLIMIN RURAL (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 110/2021)


Ligji për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë Nr. 123/2022)