Legjislacioni kombëtar

  • Kodi i nëpunësve administrativë
  • Ligji i Themelimit të AMFBZhR-së
  • Ligji i Bujqësisë dhe i Zhvillimit Rural
  • Ligji i Procedurës së Përgjithshme Administrative