THIRRJE PUBLIKE Nr 03/2022

Në bazë të nenit 7, paragrafit 9 të Ligjit për themelimin e Agjencisë për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural (“Gazeta zyrtare” e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 72/07, 5/09, 43/14, 193/ 15, 39/ 16, 164/18 dhe 190/19), Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, njofton si në vijim:

THIRRJE PUBLIKE nr. 03/2022

Për paraqitjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Programi për Mbështetjen Financiare në Peshkimin dhe Akuakulturën për vitin 2022

versioni shqip