VENDIM për shtyrjen e afatit të Thirrjes Publike 01/2023 për paraqitjen e kërkesës për shfrytëzimin e fondeve nga IPARD

Në bazë të nenit 6, paragrafit 5 dhe nenit 12, paragrafit 1, paragrafit 7 të Ligjit për themelimin e Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 72/07, 5. /09, 43/14, 193/15, 39/16 dhe 164/18) dhe në lidhje me nenin 6, paragrafi 4 i Dekretit për mënyrën dhe procedurën e përdorimit të mbështetjes financiare për masat e zhvillimit rural të financuara nga Programi IPARD 2014. -2020, drejtori i Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural ka marrë këtë vendim:

 

 

VENDIM

për zgjatjen e afatit të Thirrjes Publike 01/2023 për paraqitjen e kërkesës për përdorimin e fondeve nga programi IPARD 2014-2020

Neni 1

Ky vendim i referohet Thirrjes Publike 01/2023 për shfrytëzimin e fondeve nga Programi IPARD 2014-2020.

Neni 2

Afati për paraqitjen e kërkesave zgjatet me 15 ditë.

Neni 3

Ky vendim hyn në fuqi ditën e miratimit.