NJOFTIM

                                                                            NJOFTIM

 

Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural njofton përpunuesit e rrushit të verës se është në proces parashtrimi i kërkesave në kuadër të Programit për Zbatimin e Fondit Inervenues për Bujqësi për vitin 2024, nënmasa 1.2. “Mbështetje financiare për rrushin e blerë dhe të prodhuar nga plantacionet e tyre nga prodhuesit e regjistruar të verës, të cilët janë gjithashtu blerës të regjistruar të rrushit për verë dhe i përpunojnë në objektet e tyre të prodhimit të verës”.

 

Përfitues janë prodhuesit e verës të cilët janë të regjistruar në Regjistrin e Prodhuesve të Verës dhe në Regjistrin e Blerësve të Rrushit të Verës që mbahet nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave dhe që rrushi i verës i blerë nga fermat bujqësore nga vjelja e vitit 2023 dhe rrushi i verës i prodhuar nga ata kanë përpunuar plantacionin e tyre nga të korrat e vitit 2023 në objektet e tyre të prodhimit të verës.

 

Shuma e mbështetjes është 1 denar për kilogram rrush të blerë dhe prodhuar nga plantacionet e veta nga korrja e vitit 2023.

 

Shuma maksimale për përdorues është 6.000.000,00 denarë.

 

Kërkesat dorëzohen në Agjencinë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural në formularin e Kërkesës të plotësuar manualisht.

 

Përveç kërkesës, do të dorëzohet një certifikatë e rrushit të blerë për verë dhe/ose një deklaratë e rrushit të prodhuar për verë.

 

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 29 shkurt 2024.

 

Kërkesa, Konfirmimi dhe Deklarata mund të shkarkohen nga uebfaqja e Agjencisë:

www.ipardpa.gov.mk - Pagesat direkte 2024 - Programi për zbatimin e fondit intervenues në bujqësi - Format