Baçovski 1,5 miliardë denarë janë paguar në mbështetje të drejtpërdrejtë për mbi 14.300 prodhues të duhanit

Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural sot ka realizuar pagesën për duhanin e prodhuar dhe të shitur nga korrja e vitit 2023.

 

 Përfitues të kësaj mase janë personat fizikë dhe juridikë të cilët kanë kontraktuar dhe kanë shitur prodhimin e tyre të duhanit nga korrja e vitit 2023 në një kompani blerëse të regjistruar në përputhje me Ligjin për Duhanin, Produktet e Duhanit dhe Produktet e përafërta.

 

 Shuma e pagesave direkte është 100 denarë për kilogram të dorëzuar duhan të klasës së parë, 90 denarë për kilogram të dorëzuar duhan të klasës së dytë dhe 80 denarë për kilogram të dorëzuar duhan të klasës së tretë.

  Me këtë mbështetje fitohen mbi 14.300 prodhues të duhanit me mbështetje financiare prej afër 1,5 miliardë denarë.

 “Sot është realizuar mbështetja më e madhe për prodhuesit e duhanit deri më tani. Përfshirë këtë pagesë, nga fillimi i vitit e deri më sot, nga programi për mbështetje financiare në bujqësi janë paguar mbi 4 miliardë denarë, që paraqet 68% të buxhetit të përgjithshëm të programit për masat për prodhimtarinë bimore dhe blegtorale tha drejtori Bachovski.

 

Në periudhën në vijim, Agjencia do të vazhdojë me zbatimin e pagesave shtesë direkte për monitorët e gjedhëve, dhive dhe bletëve, pagesat direkte për prodhimtarinë organike, për fermerët që kanë prodhim në zona me mundësi të kufizuara, si dhe pagesat shtesë për fermerët e regjistruar në përputhje me ligjin për veprimtarinë bujqësore dhe ligjin për sigurimin pensional dhe invalidor.

 

Me përfundimin e kontrolleve në terren te kompanitë blerëse do të vijojë pagesa e pagesave direkte shtesë për kulturat e dorëzuara të kopshtit dhe frutave në objektet përpunuese.