Njoftim

AMFBZHR: Është publikuar një thirrje e re publike nga programi IPARD III

Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural sot shpalli thirrjen e parë publike nga programi IPARD III për masën e investimeve në asete fikse për përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore dhe të peshkut.

 

Mbështetja financiare për këtë Thirrje Publike përbëhet nga 75% fonde të siguruara nga Instrumenti i Para-Aderimit për Zhvillimin Rural të Bashkimit Evropian (IPARD) sipas Programit IPARD 2021-2027 dhe 25% fonde të siguruara nga Buxheti i Republika e Maqedonisë së Veriut.

 
Afati i fundit për paraqitjen e kërkesave është 28 maj 2024

Mbështetja e përgjithshme financiare në kuadër të kësaj thirrjeje publike për masën 3 “Investime në asete bazë për përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore dhe të peshkut” arrin në 14.013.333 euro ose 863.781.846 denarë.

 
Sektorët që mbulohen nga kjo masë janë:
 
Qumësht dhe produkte qumështi;
Mishi dhe produktet e mishit (përfshirë vezët dhe shpendët);
Frutat dhe perimet (duke përfshirë patatet dhe bishtajoret);
Drithëra, produkte të bluar dhe niseshte;
Yndyrna dhe vajra bimore dhe shtazore;

Must, verë, pije të tjera të fermentuara, pije alkoolike dhe uthull;

Peshku dhe produktet e peshkut;
kulturat foragjere dhe foragjere;

Produkte të tjera të prodhuara në bazë të produkteve të mbuluara nga Aneksi I i Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Evropian;

Prodhimi i energjisë nëpërmjet përpunimit të produkteve bimore dhe shtazore nga biomasa parësore dhe dytësore.

 

Përfitues të mbështetjes mund të jenë personat juridikë, kooperativat dhe personat e përbashkët juridikë për investime kolektive.

 

Vlera minimale e kostove totale të pranueshme të investimit të propozuar për këtë masë nuk mund të jetë më e ulët se 50.000 euro në ekuivalent në denarë pa përfshirë TVSH-në.

Mbështetja maksimale e totalit të shpenzimeve të pranueshme që mund t'i jepet një përdoruesi sipas kësaj mase është 3.000.000 euro në vlerë ekuivalente në denarë, pa TVSH, për tërë periudhën e zbatimit të Programit.

Përkrahja maksimale financiare që mund t'u jepet personave juridikë të sapoformuar (person juridik që nuk ka dorëzuar raport vjetor tatimor për vitin e fundit fiskal para vitit të shpalljes publike) sipas kësaj mase është 100.000 euro në kundërvlerë në denarë.

Mbështetja maksimale e përgjithshme financiare që mund t'i jepet një projekti individual sipas kësaj mase është 1.500.000 euro në kundërvlerë në denarë.

 

Për më shumë informacion, vizitoni faqen e internetit .: www.ipardpa.gov.mk