Linqet

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut http://www.gov.mk/
Ministria e Mjedisit Jetësor dhe e Planifikimit Hapësinor http://www.moepp.gov.mk
Ministria e Shëndetësisë http://www.zdravstvo.gov.mk
Ministria e Kulturës http://www.kultura.gov.mk
Ministria e Punëve të Jashtme http://www.mfa.gov.mk
Ministria e Arsimit dhe e Shkencës http://www.mofk.gov.mk
Ministria e Mbrojtjes http://www.morm.gov.mk
Ministria e Financave http://www.finance.gov.mk
Kryetari i Republikës së Maqedonisë së Veriut http://president.gov.mk
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut http://www.sobranie.mk/

 

Komisioni i Mbrojtjes së të Drejtës së Qasjes së Lirë në Informacionet e Karakterit Publik http://www.sinf.gov.mk
Agjencia e Nxitjes së Zhvillimit në Bujqësi http://www.agencija.gov.mk
Agjencia e të Rinjve dhe e Sportit http://www.ams.gov.mk
Agjencia e Zhvillimit dhe Investimeve http://www.adi.gov.mk
Byroja e Mbrojtjes së Pronësisë Industriale http://www.ippo.gov.mk
Enti Shtetëror i Statistikës http://www.stat.gov.mk
Ndërmarrja Publike Radiodifuzioni i Maqedonisë http://www.jpmrd.gov.mk
Banka Popullore http://www.nbrm.gov.mk
Gazeta Zyrtare e RM-së http://www.slvesnik.com.mk/
Këshilli i Radiodifuzionit http://www.srd.org.mk

 

Portali i Bashkimit Europian http://europa.eu.int/
Komisioni Europian http://europa.eu.int/comm/index_en.htm
ECD – Delegacioni i Komisionit Europian në Republikën e Maqedonisë http://www.delmkd.ec.europa.eu/en/index.htm
Drejtoritë http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm
Drejtoria e Zgjerimit http://europa.eu.int/comm/enlargement/index.htm
Eurostat http://europa.eu.int/en/comm/eurostat
Mendimi Publik Europian http://europa.eu.int/comm/dg10/epo/polls.html
Këshilli i BE-së http://ue.eu.int/en/summ.htm
Këshilli Europian http://ue.eu.int/en/Info/eurocouncil/index.htm
Banka Europiane e Investimeve http://www.eib.org/
Parlamenti Europian http://www.europarl.eu.int/home/default_en.htm
Drejtoria e Përgjithshme http://www.europa.eu.int/comm/dgs_en.htm
AER – Agjencia Europiane e Rikonstruksionit http://www.ear.eu.int/
AER – Agjencia Europiane e Rikonstruksionit (Maqedoni) http://www.ear.eu.int/macedonia/macedonia.htm
EBRD – Banka Europiane e Rikonstruksionit dhe Zhvillimit http://www.ebrd.com