Personat e kontaktit

Në bazë të nenit 8 të Ligjit të Qasjes së Lirë në Informacionet e Karakterit Publik (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 13/2006), që filloi të zbatohet më 1 shtator 2006, pronari i informacioneve – Agjencia e Mbështetjes Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, për personin zyrtar që do të ndërmjetësojë në realizimin e të drejtës së qasjes së lirë në informacionet e karakterit public, i përcakton nëpunësit shtetërorë:

1. Angelina Jovanovska
location_onAgjencia e Mbështetjes Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, bul. “Brigada e Tretë Maqedonase” nr. 20 1000 Shkup
smartphone 02/3097 450, faksi: 02/3097 454;
email angelina.jovanovska@ipardpa.gov.mk

2. Marija Lekikj
Agjencia e Mbështetjes Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, bul. “Brigada e Tretë Maqedonase” nr. 20 1000 Shkup
tel.: 02/2445 844, faksi: 02/3169 117;
e-mail: marija.lekik@ipardpa.gov.mk